Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΕΚΘΕΣΕΙ ΠΑΠΥΡΩΝ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΧΑΙΑ,3/08/2013

Ἐτει τρίτω ἑβδόμης και εἰκοστῆς Ὀλυμπιάδος,μετά δε  τοῦδε τοῦ θέρους, ἐδόκει ἄν ὑμῖν, διεξέρχεσθαί τε και ἐπίστασθαι ἐάν ἱκανοί ὧμεν, περί Ἑλλάδος Μεγάλης, οὐχί ἐθνικῆ τῆ φύσει, ἀλλά πολιτικῆ και πολλαχῆ τῆ ἰδιότητι.Πολύγλωττη μεν,τῆ Ὁμονοία δε και τῶ πνεύματι.
 Καιροῖς μενετοῖς τε χαλαιποῖς και μετά δε ταύτη τῆ ἐκθέσει παπύρων, διεξέρχεσθαι ἄν ἐδόκει ὑμᾶς ἱκανότητι Μεγάλης Ἑλλάδος πέρι, Ἱκανότητί τε δεινότητι, ἐν μέσω κρίσεως οἱκονομικῆς και ἱδιωτείας τοῦ  βίου ἡμῶν.
 Ἀμώς γε πώς,διεξελθεῖν ὑμῶν προγόνων τε ἐπιγόνων, καλῶν κἀγαθῶν,περικλύτων ἐσαιεί,ὑστεροφημίης ἐμπλέων,σφῶν πέρι και μετά την αὐτῶν βίου τελευτήν.
 Ὁστις κατέχη την τῆς Ἱστορίης ἐπιστήμην, μάλλον μέτριος τῶ λόγω ἤ τῆ ἑλευθεροστομίη ἄν εἴη.Ξένιος μάλλον τοῖς ἰκέταις  και τοῖς φεύγουσι τε Ξένιος Ζευς οὐκ ἄν περιπολαζείη ἐν ταῖς ἀτραποῖς και Ὀλύμπω κατώκει τἤμερον ἄχρι.Γλυκίων τοῖς ἀπόροις, ἀνεκτικώτερος τοῖς διαφέρειν  και τοῖς ἀλλοτρίοις.
 Τἤμερον μεν τῆδε τῆ ἐκθέσει παπύρων ταύτη μεθίεμεν, ἄχθομαί δε τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιτηδεύουσι γλῶσσαν  ἡμῶν, ἡμεῖς δ’ούκ.
 Ἱσοκράτους Παναθηναικός ἡγεῖται ὅτι Ἕλλην  ὁ τῆς Ἐλληνικῆς μετέχει,ὀλίγοι δε Ἡμῶν τῶν κλασικῶν μετέχουσιν.
Ταύτη τῆ εὐωχία τῆς τῆς Ὁλυμπιακῆς γῆς, ἐλαιώνας τε και παραγωγήν ἀγροῦ ἐσμέν Ἱκανοί εὐποροί τε.
 Ἀλλά φάος Ὀλύμπου γῆς,Φἀος Ἐλληνικῆς,παιδείας τε και γλώσσης  ποῖ οἰκῆ,ποῖ αὐγάζει,και τελευτώντος τοῦ λόγου τούτου,
ποῖ,νη τῶ Δία,ῥοδοδάκτυλος ἑώς αὑτῶν  ἔστιν;


ἈΝΝΑ Η ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  ΗΛΙΑΙΟΥ ΞΥΝΕΓΡΑΨΕΝ ΤΩ ΓΕΝΕΙ MΠΙΡΙΤΗ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑΙΣ ΕΤΕΙ 27Ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΡΩΜΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΗΣ ΔΟΞΗΣ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου